Inne porady

W jakim wieku dzieci mogą same wychodzić z domu?

28 lutego 2023
dzieci poza domem w jakim wieku mogą przebywać

Polskie przepisy nie są jednoznaczne w tej kwestii, ale określają wiek, w którym dziecko nie powinno zostawać samo, ani też bez opieki poruszać się po drogach. O jakim wieku mowa? Sprawdźcie!

Od jakiego wieku dziecko może samo chodzić po ulicy?

W Polsce nie ma jednoznacznych przepisów prawnych, które określają od jakiego wieku dziecko może samodzielnie wychodzić na miasto, ale istnieją zapisy, które regulują dopuszczenie osób małoletnich do poruszania się po drodze oraz nakładają na opiekunów prawnych obowiązek zapewnienia im bezpieczeństwa:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, art. 43 ust. 1 informuje:

„dziecko od ukończenia 7 roku życia może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat.”

Przepis ten nie obowiązuje w strefie zamieszkania oraz na drodze, która jest przeznaczona wyłącznie dla pieszych.

W Kodeksie Wykroczeń, art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku, istnieje zapis:

„kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny lub karze nagany.”

Niemniej, sytuację komplikuje zapis z prawa administracyjnego i ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

„Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.”

Oraz zapis z art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeksu cywilnego (art. 426):

„Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.”

Na podstawie powyższych przepisów można więc stwierdzić, iż nie można zostawić dziecka poniżej 7 roku życia bez opieki w domu, dzieci do lat 7 mogą jednak przemieszczać się na drodze, ale wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

Czy dzieci w wieku 12 lat mogą same wychodzić z domu?

Tak, dzieci, które skończyły 12 lat mogą wychodzić samodzielnie z domu, ale nie mają zdolności do czynności prawnych.

Czy dzieci poniżej 13 roku życia mogą wychodzić same z domu?

Dzieci, które mają poniżej 13 roku życia mogą wychodzić samodzielnie z domu, niemniej nie mają zdolności do czynności prawnych. Zmieni się to dopiero, gdy skończą trzynaście lat.

Czy 5-latek może zostać sam w domu?

Dziecko w tym wieku nie może zostać samo w domu, o czym informują przepisy. Nawet w przypadku nieumyślnego pozostawienia dziecka w wieku 5 lat w mieszkaniu, będzie podlegało karze grzywny, nagany, pozbawienia lub ograniczenia wolności, którą otrzyma rodzic lub opiekun prawny. 

Od kiedy dziecko może iść samo do szkoły?

Dziecko, które będzie samodzielnie chodzić do szkoły, musi mieć ukończone 7 lat, aby w świetle prawa mogło w pełni korzystać z drogi. W innym przypadku będzie to pozostawieniem dziecka bez opieki.

Powrót dziecka ze szkoły — o tym musisz pamiętać

Przede wszystkim musisz pamiętać o bezpieczeństwie dziecka. Nie każde dziecko, które ukończyło 7 lat jest zdolne do pokonywania samodzielnej drogi do szkoły i do domu, dlatego trzeba je odpowiednio przygotować do tego procesu:

  • dziecko powinno znać podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz zasady ruchu drogowego,
  • orientować się w przebiegu trasy do szkoły i ze szkoły do domu,
  • chronić swoje rzeczy osobiste: klucze do domu, telefon, dokumenty, itp.

Przydatnym rozwiązaniem dla dziecka, które samodzielnie będzie wracać ze szkoły do domu, jest zamontowanie przy kluczach lub plecaku małego lokalizatora notiOne, który pozwoli rodzicom monitorować bieżącą lokalizację dziecka.

Ponadto należy przygotować stosowne oświadczenie, które pozwala na samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu i złożyć je w szkole. Oświadczenie powinno zawierać takie informacje, jak:

  • datę i miejscowość,
  • imię i nazwisko dziecka wraz z informacją, do której klasy uczęszcza,
  • zezwolenie na samodzielny powrót,
  • oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za dziecko przez rodzica, po opuszczeniu terenu szkoły,
  • podpis opiekuna lub rodzica.

Dziecko na dworze bez opieki a aspekt prawny

Dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7 lat, nie powinno samo przebywać na zewnątrz. Jeśli nie będzie z nim rodziców lub nie będzie opiekować się nim osoba, która ukończyła co najmniej 10 lat, wówczas na rodziców lub opiekunów prawnych może zostać nałożona kara grzywny lub nagany.

Rodzice, zgodnie z art. 160 kodeksu karnego, mogą również zostać ukarani za pozostawienie dziecka bez opieki nawet w domu, ze względu na narażenie je na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Działanie nieumyślne jest karane grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Gdzie zgłosić dzieci bez opieki?

Osoba dorosła, która zauważy dziecko przebywające bez opieki, powinna zawiadomić policję, sąd rodzinny lub szkołę.

Może ci się spodobać również

Brak Komentarzy

Zostaw Odpowiedź