▶ Zastosowania lokalizatora
ikona facebookikonka youtubeikonka instagram

Regulamin sklepu notiOne.com

Tarcza
 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Informacje o produktach
 4. Warunki realizacji zamówień
 5. Prace konserwacyjne
 6. Poufność i dane osobowe
 7. Newsletter
 8. Odstąpienie od Umowy
 9. Reklamacje
 10. Zmiana Regulaminu
 11. Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego notione.com, składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym notione.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego notione.com oraz składania zamówień na produkt niezbędne są:
   1. komputer z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox).
   2. konto poczty elektronicznej – e-mail.
  3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego notione.com zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego notione.com.
  4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  5. Notinote nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego notione.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich lub w przypadku niekompatybilności Sklepu Internetowego notione.com z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Definicje
  1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
   1. Notinote – Notinote Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 49c/6 61-728 Poznań , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606146, NIP: 7811924500, Regon 363891130, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.
   2. Sklep Internetowy notione.com – prowadzony przez Notinote sp. z o.o. sklep internetowy, pod domeną www.notione.com.
   3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego notione.com.
   4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym notione.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Newsletter - usługa dostarczania przez Notinote na wyraźną zgodę Użytkownika bezpłatnych , cyklicznych informacji na temat oferty Notinote, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
   6. Regulamin - niniejszy regulamin.
 3. Informacje o produktach
  1. Prezentowane informacje o produktach dostępnym w Sklepie Internetowym notione.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
  2. Podane na stronie Sklepu Internetowego notione.com ceny produktów:
   1. zawierają podatek VAT i podawane są w polskich nowych złotych.
   2. nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem przez Klienta.
  3. Notinote zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian cen produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone i potwierdzone przed datą zmiany ceny produktu.
 4. Warunki realizacji zamówień
  1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym notione.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  2. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. dodać produkt/y do „koszyka”;
   2. przejść do „kasy”;
   3. uzupełnić niezbędne pola formularza zakupowego;
   4. wybrać dostępne sposób dostawy oraz płatności;
   5. zaakceptować niniejszy Regulamin.
  3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Notinote oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta zamówionego produktu.
  4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Notinote zamówienia złożonego przez Klienta.
  5. Zakup każdego produktu potwierdzony jest za pomocą wydruku z kasy fiskalnej lub na podstawie faktury VAT.
  6. Zakup produktu możliwy będzie m.in. przy pomocy:
   - karty płatniczej Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic oraz Maestro
   - płatności online
  7. W przypadku dokonania zwrotu towaru dla zamó- wienia opłaconego kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia zamówienia.
  8. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
  9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Prace konserwacyjne
  1. Notinote zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego notione.com.
  2. Notinote nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, którego Klient używa w celu korzystania ze Sklepi Internetowego notione.com
 6. Poufność i dane osobowe
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Notinote sp. z o.o., ul. 3 Maja 49c/6 61-728 Poznań, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Notinote sp. z o.o. do celów realizacji umowy o świadczenie usług notiOne, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Notinote sp.z o.o. w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
  4. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Newsletter
  1. Administratorem danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Notinote sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi „Newsletter”, w związku z którą Notinote sp. z o.o. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Notinote sp.z o.o. w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
  4. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”.
 8. Odstąpienie od Umowy
  1. Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym notione.com w ciągu 14 dni od daty odebrania produktu.
  2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, musi on poinformować o tym Notinote poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu;
  3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wypełnionego formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 1.) lub jakiegokolwiek innego oświadczenia, według swojego wyboru.
  4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.
  5. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Notinote zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.
  6. Konsument otrzyma od Notinote zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Notinote otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Notinote ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Notinote niezwłocznie skontaktuje się z Konsument za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim wypadku bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.
  7. W przypadku zwrotu produktu lub produktów, Notinote może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu lub produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  8. Notinote dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówione produkty nie zostały jeszcze przygotowane to wysyłki, kontaktując się z Notinote za pomocą poczty internetowej, pod adresem sklep@notiOne.com
  10. W przypadku zwrotu zamówienia koszty przesyłki do Notinote ponosi Klient lub Konsument.
 9. Reklamacje
  1. Notinote odpowiedzialna jest wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie za wadę fizyczną uznaje się niezgodność dostarczonego produktu z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Notinote.
  2. Notinote w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. W celu umożliwienia Notinote rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupy tego produktu lub produktów z opisem reklamacji.
  4. Reklamowany produkt Klient winien odesłać na adres: Notinote sp. z o.o., ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, Notinote niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany lub usunięcia wady produktu albo obniżenia jego ceny, Notinote zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Klient nie będący Konsumentem w przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c.:
   1. wyłączona zostaje odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi,
   2. okres gwarancji wynosi 24 miesięce.
 10. Zmiana Regulaminu
  1. Notinote ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.notione.com.
  2. Notinote poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.notione.com
  3. Zmiany Regulaminu nie uprawniają Użytkowników do wypowiedzenia Umowy.
 11. Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki
  1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
  2. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy usługi podlegają prawu polskiemu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki: