▶ Zastosowania lokalizatora
ikona facebookikonka youtubeikonka instagram

Polityka prywatności notiOne.com

Tarcza
 1. Postanowienia ogólne
 2. Zakres zbieranych danych osobowych
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 4. Udostępnianie danych osobowych
 5. Pliki cookies
 6. Retencja danych
 7. Prawa i obowiązki Użytkownika
 8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem NOTIONE (zwanej dalej „NOTIONE”) przez spółkę Notinote sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „NOTINOTE”).
  2. Administratorem danych osobowych jest spółka Notinote sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-728) przy ul. 3 Maja 49c/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606146, posiadająca numer NIP: 7811924500, numer REGON: 36389113000000 (zwana dalej także: „Administratorem”). Użytkownik może skontaktować się z Administratorem listownie na wskazany adres siedziby albo e-mailowo na adres: office@notinote.me.
  3. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tj. Zuzanną Kachlicką, poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: office@notinote.me.
  4. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez NOTINOTE, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.notione.com oraz aplikacji mobilnej NOTIONE.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).
  6. Wyrażenia użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z usługi NOTIONE, chyba że okoliczność przeciwna wynika z Polityki Prywatności.
 2. Zakres zbieranych danych osobowych
  1. W trakcie rejestracji i korzystania z NOTIONE, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem NOTIONE.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez NOTINOTE może skutkować niemożnością świadczenia przez NOTINOTE na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem NOTIONE.
  3. Dla realizacji umowy i skorzystania z poszczególnych Usług, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:
   1. Podstawowe Usługi - darmowa funkcjonalność NOTIONE, o której mowa w Regulaminie: adres e-mail, hasło
   2. Usługi Premium – dodatkowo płatne: adres e-mail, hasło, numer rachunku bankowego;
   3. Zakup Urządzenia NOTIONE: imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu
   4. Usługa lokalizatora, dostarczenie informacji o położeniu Użytkownika oraz o położeniu jego Urządzenia/Urządzeń NOTIONE oraz Urządzenia/Urządzeń NOTIONE innych Użytkowników: dane geolokalizacyjne, identyfikator Urządzenia/Urządzeń NOTIONE Użytkownika
   5. Newsletter: adres e-mail,
   6. Formularz kontaktowy: adres e-mail
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
   1. związanych z zawarciem i realizacją umowy/umów oraz świadczeniem Usług, w tym kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z ich realizacją (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. rozpatrywaniem skarg, reklamacji i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi na nie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   3. zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora – windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   5. zapobiegania nadużyciom i oszustwom – zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie świadczonych Usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   6. marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w prawnie uzasadnionym celu, tj. promowania prowadzonej przez Administratora działalności, a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu produktów i usług Administratora (zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
   7. newslettera w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO);
   8. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków - udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Administratora, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   9. statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu – posiadanie ww. informacji pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   10. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Ponadto jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, Administrator przetwarza jego dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, za pomocą których zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach.
 4. Udostępnianie danych osobowych
  1. Powierzone Administratorowi dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym nam usługi pocztowe, kurierskie, doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom reklamowym, marketingowym, bankom i innym instytucjom finansowym, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, informatyczną i świadczącym usługi cloud. Dane te mogą zostać również przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 5. Pliki cookies
  1. NOTINOTE jest uprawnione do gromadzenia w ramach Aplikacji i Serwisu NOTIONE danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na Urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym Urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
  2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z NOTIONE tak, aby możliwe było np. korzystanie z NOTIONE bez konieczności ponownego logowania się. NOTINOTE zbiera zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
  3. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na swoich urządzeniach końcowych przez Serwis i/lub Aplikację. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 6. Retencja danych
  1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres:
   1. obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowych);
   2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
   3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej; natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
   4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu (np. newsletter) – do czasu cofnięcia zgody,
   5. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. przenoszenia swoich danych do innego administratora;
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   7. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  2. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: office@notinote.me. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może żądać podania dodatkowych danych pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.
  3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
  4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich rozliczenia. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.
  2. W ramach wykonywanych czynności wykorzystane są pliki cookies, które umożliwiają obserwację i analizę ruchu w Aplikacji oraz Serwisie. W ramach tych czynności nie są jednak przetwarzane dane osobowe w rozumieniu RODO.