☑notione.com☑ z nami jesteś bezpieczny ☝☝☝ Current dir

Polityka prywatności notiOne.com:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem NOTIONE (zwanej dalej „NOTIONE”) przez spółkę Notinote sp. z o.o. (dalej: „NOTINOTE”).
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Notinote sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-728) przy ul. 3 Maja 49c/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606146, posiadająca numer NIP: 7811924500, numer REGON: 36389113000000 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Polityki Prywatności, jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez NOTINOTE za pośrednictwem NOTIONE.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez NOTINOTE może skutkować niemożnością świadczenia przez NOTINOTE na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem NOTIONE.
 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez NOTINOTE, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.notione.com oraz aplikacji mobilnej NOTIONE.
 6. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).
 7. Wyrażenia użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z usługi NOTIONE, chyba że okoliczność przeciwna wynika z Polityki Prywatności.

§ 2. Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji na Platformie i korzystania z NOTIONE, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem NOTIONE.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują: nazwisko, imię, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer IP.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, przetwarzane są w celu:

 1. założenia Konta Użytkownika oraz świadczeniu przez NOTINOTE usług elektronicznych związanych z lokalizacją osób lub rzeczy za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu NOTIONE, w tym zapewnianie obsługi Użytkownika, zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych;
 2. przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora;
 3. realizacji płatności z wykorzystaniem Aplikacji lub Serwisu,
 4. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu korzystania z usługi NOTIONE.

§ 4. Udostępnianie danych osobowych

 1. Użytkownicy, korzystający z Usług Premium, wyrażają zgodę na udostępnienie ich danych osobowych w celu umożliwienia realizacji praw i obowiązków wynikających z tego rodzaju usług.
 2. Użytkownicy, którzy uzyskali dane osobowe od NOTINOTE ww. celu, zobowiązani są zapewnić Użytkownikom których dane zostały przekazane realizację przysługujących im uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownicy których danych zostały przekazane mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.

§ 5. Adres IP oraz pliki cookies

 1. NOTINOTE jest uprawnione do gromadzenia w ramach Aplikacji i Serwisu NOTIONE danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na Urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym Urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z NOTIONE tak, aby możliwe było np. korzystanie z NOTIONE bez konieczności ponownego logowania się. NOTINOTE zbiera zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

§ 6. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik, który przekazał NOTINOTE swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji.
 2. Użytkownik może zwrócić się do NOTINOTE z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do NOTINOTE na następujący adres e-mail: office@notinote.me
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem NOTIONE, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z usługi NOTIONE.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 28.11.2016 r

0