▶ Zastosowania lokalizatora
ikona facebookikonka youtubeikonka instagram

Regulamin korzystania z usługi

Tarcza
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki techniczne
 4. Utworzenie Konta Użytkownika
 5. Płatności, Usługi Premium
 6. Ogólne zasady korzystania z NOTIONE
 7. Zasady lokalizacji
 8. Zakończenie korzystania z NOTIONE
 9. Polityka prywatności
 10. Reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych
 11. Odpowiedzialność Operatora
 12. Zmiany Regulaminu
 13. Postanowienia końcowe
 1. Definicje
  1. Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom i zwrotom nadaje się następujące znaczenie:
   1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z usługi NOTIONE udostępniony w domenie publicznej w sieci Internet na stronie internetowej Operatora pod adresem www.notione.com i obowiązujący wszystkich Użytkowników NOTIONE;
   2. Operator – spółka pod firmą Notinote Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-728) przy ul. 3 Maja 49c/6 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606146, posiadająca numer NIP: 7811924500, numer REGON: 36389113000000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł;
   3. Usługa NOTIONE – usługa umożliwiająca lokalizowanie Urządzenia NOTIONE przy pomocy Aplikacji lub Serwisu;
   4. Urządzenie NOTIONE – urządzenie (rzecz ruchoma), którego dane lokalizacyjne udostępniane są w Aplikacji/Serwisie na żądanie Użytkownika;
   5. Aplikacja – aplikacja mobilna NOTIONE, przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android, umożliwiająca lokalizowanie Urządzenia NOTIONE z wykorzystaniem technologii Bluetooth 4 Low Energy oraz innych urządzeń mobilnych z zainstalowaną Aplikacją współpracującą z Usługą NOTIONE;
   6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.notione.com, umożliwiający udostępnienie danych o lokalizacji urządzenia NOTIONE;
   7. Użytkownik – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem, przy czym w wypadku osoby fizycznej rozumie się przez to osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych bądź dysponującą zgodą przedstawiciela ustawowego, Użytkownikiem może być również osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną;
   8. Konto Użytkownika – spersonalizowane konto osoby korzystającej z Usługi NOTIONE utworzone wskutek rejestracji dokonanej za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, umożliwiające korzystanie z usługi NOTIONE;
   9. Sprzęt - komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne wykorzystywane przez Użytkownika do korzystania z usługi NOTIONE;
   10. Podstawowe Usługi – usługi bezpłatne dostępne w ramach NOTIONE, których wykaz został zamieszczony na stronie NOTINOTE pod adresem www.notione.com;
   11. Usługi Premium – usługi dodatkowe płatne dostępne w ramach NOTIONE, których wykaz został zamieszczony na stronie NOTINOTE pod adresem www.notione.com;
   12. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
   13. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, któremu Operator nie mógł zapobiec lub którego Operator nie mógł przewidzieć, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło do nieprawidłowego funkcjonowania usługi NOTIONE. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie spełniające przesłanki wskazane w zdaniu pierwszym takie jak:
    - powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragan, trąby powietrzne, wybuch wulkanu lub inne podobne zjawiska atmosferyczne,
    - wyłączenie dostaw prądu przez dostawcę energii elektrycznej, z przyczyn pozostających poza wpływem Operatora,
    - nieprawidłowe funkcjonowanie Sprzętu lub przeglądarki internetowej.
    Postanowienia o sile wyższej stosuje się także w przypadku działania będącego aktem władczym państwa (w szczególności umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała uprawnionego organu władzy/administracji), na mocy którego usługa NOTIONE w określonym czasie nie może funkcjonować prawidłowo.
  2. Prawa i obowiązki ustanowione w niniejszym Regulaminie, odnoszące się do Operatora odnoszą się również do wszelkich osób zatrudnionych u Operatora lub z nim współpracujących na jakiejkolwiek podstawie faktycznej lub prawnej, które to zostały upoważnione i delegowane do sprawowania kontroli i nadzoru nad instalacją, działaniem i prawidłowością funkcjonowania usługi NOTIONE.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady korzystania z usługi NOTIONE, w tym świadczenie usług elektronicznych przez Operatora.
  2. Do korzystania z usług świadczonych przez Operatora niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie wszystkich jego postanowień.
  3. Usługa NOTIONE dostępna jest za pośrednictwem Aplikacji mobilnej NOTIONE oraz Serwisu w postaci strony internetowej pod adresem www.notione.com.
  4. Aplikację można pobrać za pośrednictwem sklepu internetowego:
   1. App Store (dla systemu iOS),
   2. Google Play (dla systemu Android).
 3. Warunki techniczne
  1. Sprzęt, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne:
   1. system operacyjny dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9.0,
   2. system operacyjny dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.3,
   3. prawidłowo działający i współpracujący z systemem operacyjnym moduł Bluetooth 4.0.
  2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Sprzętu:
   1. połączenie internetowe,
   2. usługa GPS,
   3. usługa Bluetooth.
  3. Korzystanie z usługi NOTIONE za pośrednictwem Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.
  4. Sprzęt, na którym ma zostać uruchomiona usługa NOTIONE dostępna za pośrednictwem serwisu internetowego, spełniać musi następujące wymagania techniczne:
   1. system operacyjny Windows – co najmniej 7,
   2. przeglądarka internetowa Google Chrome – co najmniej 48,
  5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie odrębnej umowy zawartej z operatorem sieci telefonii komórkowej lub dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych w zakresie niezbędnym do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika
  1. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji lub Serwisu Użytkownik musi dokonać rejestracji w usłudze NOTIONE, zakładając tym samym Konto Użytkownika poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz ustanowienie indywidualnego loginu (stanowiącego adres e-mail Użytkownika) i hasła do Konta. Operator umożliwia również rejestrację Konta z wykorzystaniem konta Facebook oraz Google+.
  2. W wyniku prawidłowej rejestracji, Operator tworzy dla Użytkownika Konto.
  3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Użytkownik ustanawia przy rejestracji hasło dostępu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem Użytkownika.
  4. Rejestracji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną oraz składania w imieniu i jego na rzecz wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej w ramach Konta Użytkownika może dokonać wyłącznie osoba fizyczna należycie do tego umocowana.
 5. Płatności, Usługi Premium
  1. Pobranie Aplikacji mobilnej jest bezpłatne.
  2. Korzystanie z Podstawowych Usług Aplikacji jest bezpłatne.
  3. Usługi Premium podlegają stałej, jednorazowej opłacie abonamentowej zgodnie z Cennikiem Usług Premium Operatora, dostępnym w Aplikacji i na stronie internetowej pod adresem: www.notione.com.
  4. Zakup Usług Premium możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych przez NOTINOTE źródeł.
  5. Dokonywanie płatności z tytułu Usług Premium następowało będzie w drodze przelewu internetowego bezpośrednio przez bank bądź też za pośrednictwem serwisów zajmujących się pośrednictwem w dokonywaniu płatności, z którymi współpracuje NOTINOTE.
  6. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Usług Premium. W przypadku dokonania zmiany funkcjonalności Operator poinformuje Użytkownika o planowanej zmianie w terminie 7 dni przed dokonaniem zmiany.
 6. Ogólne zasady korzystania z NOTIONE
  1. Z momentem akceptacji Regulaminu pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  2. W terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy o świadczeniu usług elektronicznych, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym wzór formularza, z którego może skorzystać Użytkownik, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, Użytkownik traci uprawnienia do korzystania z Konta Użytkownika.
  3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
  4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej prawidłowego funkcjonowania,
   2. korzystania z Aplikacji w zgodzie z przepisami prawa,
   3. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
   4. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  5. Każdy Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z NOTIONE.
  6. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich danych zamieszczonych na jego Koncie Użytkownika za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. Funkcje aktualizacji danych Użytkownika są dostępne po zalogowaniu na Konto.
  7. Operator zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji usługi NOTIONE. W sytuacji, gdy aktualizacja NOTIONE związana będzie z dodatkowymi płatnościami z tytułu korzystania z usługi, dokonanie aktualizacji wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody.
 7. Zasady lokalizacji
  1. Dane o lokalizacji Urządzenia NOTIONE ujawniane są:
   1. na żądanie Użytkownika wyrażone za pośrednictwem Serwisu;
   2. na żądanie Użytkownika wyrażone za pośrednictwem Aplikacji;
  2. Operator dołoży wszelkich starań, aby dane o lokalizacji Urządzenia NOTIONE były możliwie najdokładniejsze, nie mniej należy mieć na względzie, iż dokładność lokalizacji Urządzenia NOTIONE uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, pozostających poza wpływem NOTINOTE, w tym m.in. zależy od poprawności: danych przesyłanych z urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją współpracującą z usługą NOTIONE, które pozostają poza kontrolą Operatora.
  3. Dane o lokalizacji Urządzenia NOTIONE udostępniane są wyłącznie na żądanie Użytkownika wyrażone za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, nie są dostępne dla innych podmiotów korzystających z Aplikacji lub Serwisu. Operator dopuszcza możliwość udostępnienia tych danych przez Użytkownika na jego wyraźne żądanie innemu Użytkownikowi za jego zgodą.
  4. W przyszłości zostanie również wprowadzona funkcjonalność umożliwiająca lokalizowanie urządzeń mobilnych na zasadach określonych dla lokalizowania Urządzenia NOTIONE.
  5. Operator dopuszcza lokalizowanie urządzeń mobilnych przy pomocy aplikacji mobilnych autoryzowanych przez NOTINOTE na zasadach określonych dla lokalizowania Urządzenia NOTIONE.
 8. Zakończenie korzystania z NOTIONE
  1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi NOTIONE bez konieczności podawania przyczyny. Rezygnacja z korzystania z usługi, w wypadku Aplikacji następuje poprzez usunięcie Aplikacji ze Sprzętu. W wypadku natomiast korzystania z usługi za pośrednictwem Serwisu do rezygnacji konieczne jest usunięcie Konta Użytkownika.
  2. Jeżeli Użytkownik dokonujący rezygnacji z korzystania z Usługi korzystał z Usług Premium, opłata uiszczona z tytułu korzystania z Usług Premium nie podlega zwrotowi za opłacony okres.
  3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Operator, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:
   1. upomnieć Użytkownika w drodze komunikatu wysyłanego za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu,
   2. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia w drodze komunikatu wysyłanego za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu,
   3. ograniczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach NOTIONE,
   4. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.
 9. Polityka prywatności
  1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Operatora można składać:
   1. pisemnie na adres Operatora,
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@notnote.me.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. login Użytkownika,
   2. nazwę i model Sprzętu Użytkownika,
   3. wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na Sprzęcie w dniu wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z NOTIONE,
   4. opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i daty wystąpienia nieprawidłowości,
   5. dane kontaktowe składającego reklamację.
  3. Operator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, na jaki została złożona reklamacja.
  4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego Konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  6. Użytkownik, będący Konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a NOTIONE, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 11. Odpowiedzialność Operatora
  1. Korzystanie z NOTIONE zarówno za pośrednictwem Aplikacji, jak i Serwisu, ma charakter dobrowolny.
  2. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem NOTIONE zarówno za pośrednictwem Aplikacji, jak i Serwisu, zapewniając poprawność jej działania. Operator dokłada również wszelkich starań celem umożliwienia stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji lub Serwisu oraz ich bezbłędnego działania.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach operacyjnych, w oparciu o które działają Sprzęty Użytkowników i które umożliwiają im korzystanie z Aplikacji lub Serwisu.
  4. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie usługi NOTIONE będące wynikiem:
   1. nieaktualnego oprogramowania zainstalowanego w Sprzęcie;
   2. nieaktualnej wersji Aplikacji lub aplikacji mobilnej współpracującej z NOTIONE;
   3. nieaktualnej przeglądarki internetowej zainstalowanej w Sprzęcie;
   4. błędami w oprogramowaniu producenta urządzenia mobilnego.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem Siły Wyższej.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dokładności w działaniu usługi NOTIONE będącej wynikiem okoliczności technicznych, o których mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, w tym w szczególności za stanowiącą konsekwencję tych okoliczności nieskuteczność lokalizowania Osób/Rzeczy Lokalizowanych.
  7. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody rzeczywistej, wyrządzonej z jego wyłącznej winy umyślnej.
 12. Zmiany Regulaminu
  1. Operator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika, o czym obowiązany jest poinformować Użytkownika poprzez zamieszczenie komunikatu w usłudze NOTIONE informującego o dokonanych zmianach.
  2. Dokonane przez Operatora zmiany Regulaminu obowiązywały będą od momentu umieszczenia zmian w Serwisie i Aplikacji.
  3. Zmiany uznawane będą za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą pierwszego skorzystania przez niego z Aplikacji lub Serwisu od momentu umieszczenia Regulaminu w Aplikacji lub Serwisie.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie znaki towarowe, logotypy lub autorskie oznaczenia zamieszczone w Aplikacji lub Serwisie stanowią własność Operatora bądź też są wykorzystywane przez Operatora na podstawie uzyskanych zgód i licencji.
  2. Jakiekolwiek powielanie, przesyłanie, dekompilowanie czy też próby odkrycia kodu źródłowego Aplikacji bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Operatora jest zabronione.
  3. Operatorowi przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i zawartych z Użytkownikami umów o świadczenie usług elektronicznych na dowolny podmiot bez uprzedniej zgody Użytkownika.
  4. Operator zastrzega możliwość wycofania usługi NOTIONE w dowolnym czasie bez konieczności podawania przyczyny.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu i korzystania z usługi NOTIONE, będą rozwiązywane polubownie. W wypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawę powierza się do rozpoznania sądowi miejscowo i rzeczowo właściwemu dla siedziby NOTINOTE.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2016r.

Załączniki: